Od dnia 15 do 31 stycznia 2019 roku przyjmujemy zgłoszenia do projektu"BĄDŹ NADZIEJĄ DLA DZIECIAKA" dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia.
Podanie oraz skan orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy przesłać na adres: biuro@fddw,pl 

Informacje o programie udzielamy telefonicznie 58 71 61 350 w godzinach 10-13

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

BĄDŹ NADZIEJĄ DLA DZIECIAKA”§ 1


Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „BĄDŹ NADZIEJĄ DLA DZIECIAKA”

 2. Projekt realizowany przez Fundację Dobro Dobrem Wraca, ul. Baśniowa 6, 80-180 Gdańsk wraz z oddziałem Fundacji: Centrum Intensywnej Rehabilitacji Koniczynka-Gdynia, ul. Chwarznieńska 136-138, 81-602 Gdynia.

 3. Projekt realizowany jest od 04.02.2019 do 31.12.2019


§ 2


Założenia Projektu

 1. Celem ogólnym Projektu jest rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach w wieku 7-12 lat.

 2. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny:

  - 1 godzina masażu

  - 1 godzina rehabilitacji z fizjoterapeutą

 3. Zajęcia będą odbywały się w Centrum Intensywnej Rehabilitacji Koniczynka-Gdynia, ul. Chwarznieńska 136-138, 81-602 Gdynia.

  § 3

  Zasady rekrutacji

 4. Rekrutacja uczestników Projektu będzie odbywać się od 14.01.2019 do 28.01.2019

 5. O udziale w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  - przesłanie zgłoszenia drogą e-mail na adres: biuro@fddw.pl (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego wraz z kontaktem telefonicznym)

  - wypełnienie karty pacjenta wraz z załącznikami

  - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby Projektu

  - zaświadczenie o dochodach

 7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.§4

Zasady uczestnictwa w Projekcie


 1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie w wieku 7-12 lat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 2. Zajęcia mają charakter indywidualny.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do:

  - uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem

  - informowania o nieobecności na zajęciach najpóźniej dzień wcześniej

  - wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione: przedstawienia zwolnienia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia

 4. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.

 5. Wniesie opłaty współuczestniczącej w kosztach rehabilitacji – 10zł za 1 godzinę zajęć, uiszczane każdorazowo przed zajęciami

§5

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie


 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do koordynatora Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyny

 2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja z udziału w Projekcie po wcześniejszym złożeniu wypowiedzenia 30 dni bezpośrednio w Centrum Intensywnej Rehabilitacji Koniczynka- Gdynia, ul. Chwarznieńska 136-138, 81-602 Gdynia, bądź listownie pod wskazany adres.

 3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, koordynator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.


§6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu

 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje zainteresowanych.